Regler för SSA Månadstest

Sponsored by Sveriges Sändareamatörer (SSA) (A Swedish domestic Contest)

OBS! Månadstesten har fått en ny sajt på https://hfcontest.ssa.se/ssa-mt/

Senast uppdaterad: 2019-05-14 med korrekt email-adress

Mål: Att köra så många svenska stationer som möjligt.

Tider:
Hålls varje månad, på söndagen närmast den 15:e i månaden. Varje udda månad startar CW-passet först och varje jämn månad startar SSB-passet först.

  • Pass 1: 1400 – 1500 UTC
  • Pass 2: 1515 – 1615 UTC

Frekvenser:

  • CW: 3525 – 3575 kHz, 7010 – 7040 kHz
  • SSB: 3650 – 3750 kHz, 7060 – 7130 kHz

Klasser:

  • Single Operator
  • Single Operator QRP (max 5 W uteffekt)

CW- och SSB-delarna är helt åtskilda. Sänt löpnummer skall börja med 01 i resp. deltävling (CW och SSB). Multi Operator är ej tillåtet i testen. SO2R (Single Operator 2 Radios) är tillåtet, men endast en (1) sändare får användas samtidigt. Den som kör med högre effekt än 100 W markeras med en stjärna (*) i resultatlistan.

Anrop:
“CQ MT” Testmeddelande: RS(T) + löpnummer (med start från 01) + lokator. Exempel: 599 01 JP75XX
Använd t.ex. http://www.voacap.com/qth.html för att ta reda på din locator.

Poäng:
Varje station får kontaktas en gång per band i varje deltävling. Varje godkänt QSO med korrekt mottaget meddelande ger 2 poäng. QSO med station som EJ sänt in sin logg ger 1 poäng, förutsatt att signalen förekommer i minst 5 insända loggar. Ett ofullständigt QSO, eller ett QSO där fel finns i mottagen anropssignal eller i det mottagna meddelandet (RS[T], löpnummer, lokator), leder till att kontakten underkänns och vare sig poäng eller eventuell multipel tillgodoräknas.

Multiplar:
Varje kontaktad lokatorruta ger 1 multipel per band. Kontakt med egen ruta ger ingen multipel.
Exempel: Om din lokator är t. ex. JP75XX, så är den multipeln JP75. Om du får QSO med en station i JP75MM ger det alltså ingen multipel – endast 2 QSO-poäng. Får du QSO med en station i KPØ9LA, så ger det KPØ9 som multipel och 2 QSO-poäng. Följande 63 olika lokatorrutor finns (teoretiskt möjliga) att köra i Sverige:

JO57, JO58, JO59, JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO75, JO76, JO77,
JO78, JO79, JO86, JO87, JO88, JO89, JO96, JO97, JO98, JO99, JP6Ø,
JP61, JP62, JP63, JP64, JP7Ø, JP71, JP72, JP73, JP74, JP75, JP76,
JP8Ø, JP81, JP82, JP83, JP84, JP85, JP86, JP87, JP88, JP9Ø, JP92,
JP93, JP94, JP95, JP96, JP97, JP98, KPØ3, KPØ4, KPØ5, KPØ6, KPØ7,
KPØ8, KPØ9, KP15, KP16, KP17, KP18, KP25, KP26.

Övrigt:
Det är tillåtet att använda assistans i form av DX-cluster, CW-Skimmer eller Reverse Beacon Network och liknande tekniker. Att “spotta” sig själv är inte tillåtet.

Slutpoäng:
Total QSO-poäng multiplicerat med totala antalet multiplar.

Bäst av 8:
Den som i åtta tävlingar under året får mest poäng vinner MT. Poängen räknas procentuellt i förhållande till segraren i varje deltävling. Uträkningen görs av MT:s Robot på: http://old.ssa.se/

Klubbtävlingen:
Den lokala radioklubb vars medlemmar får mest poäng under året (i absoluta tal) blir “Bästa klubb i MT”. Ange i loggen vilken klubb du deltar för. Endast klubbmedlemmar stadigvarande bosatta inom en radie av 150 kilometer från klubbens huvudort får tillgodoräkna sig poäng för klubben.

Operatör som kör med flera signaler i en deltävling får endast räkna sitt bästa resultat i klubbtävlingen.

Diplom och plaketter:
De tre första i “Bäst av 8” samt de tre första i “Bästa klubb i MT” i varje del (CW och SSB) får SSA:s plaketter (Guld, Silver, Brons). Diplom utdelas i båda delarna (CW och SSB) till de fem bästa och till den bäste i varje distrikt (Ø – 7). Bästa QRP-station får diplom, under förutsättning att aktiviteten varit av rimlig omfattning. Det räcker inte att delta bara en eller ett par deltävlingar med några enstaka QSO.

Loggar:
ALLMÄNT:
Använd UTC för att ange tiden. Var noga med att ställa klockan rätt, innan MT startar. MT:s Robot tar inte emot loggar där datum eller tider ligger utanför gällande datum och tider. Om testtiden är angiven till 1400-1500 är ett QSO med tidsangivelsen 1359 och tidigare samt 1500 och senare ogiltiga. Första giltiga klockslag är då 1400 och sista giltiga klockslag är 1459! (Det är tillåtet att avsluta ett QSO utanför testtiden, om QSO:et påbörjats innan testtidens slut. Kom då bara ihåg att “rätta till” klockslaget, om ditt loggprogram loggat tiden när QSO:et är genomfört)!

OBS! Om du sänder eller tar emot någon annan RS(T)-rapport än 599 eller 59 – se till att det även står rätt i den logg du skickar in! Det kan innebära att loggen måste editeras i efterhand, eftersom de flesta contestprogram loggar 599 eller 59 automatiskt. Om det inte står rätt i loggen blir QSO:et ogiltigt för motstationen och i vissa fall även i din logg.

Nödvändiga uppgifter i loggen: Band, trafiksätt, datum, tid i UTC, sänd RS(T)-rapport, sänt löpnummer, sänd lokator, körd station, mottagen RS(T)-rapport, mottaget löpnummer, mottagen lokator.

DATORLOGGAR:
Endast loggar i formatet Cabrillo är godkända!
Pappers-loggar eller loggar gjorda i MS Word, MS Excel eller liknande program tas inte emot, varken av MT:s Robot eller MT:s loggrättare. Namnge din Cabrillologg exempelvis DITTCALL_MT1501_CW.log, där 1501 står för januari 2015.

MANUELLA LOGGAR FRÅN INMATNINGSPROGRAM:
Du som inte använder något contestprogram, men ändå skriver in loggen i efterhand i dator, ber vi att du använder det speciella program för inmatning av pappersloggar, som är framtaget speciellt för MT.
Gå till sidan för inmatningsprogrammet!

Adresser för loggar:
Loggar i Cabrilloformat laddas upp via SSA:s webbplats senast 2359 UTC 7 dagar efter MT.
Uppladdning av Cabrillologg via MT:s Robot:
http://old.ssa.se/ Välj “Sektioner & distrikt – HF – Tester – Sänd in log”.
Om du inte lyckas ladda upp loggen via MT:s Robot, får du skicka din logg till MT:s loggrättare. Skicka i så fall loggen som en bilaga i ett mail och ange din anropssignal, vilken MT och mode på ämnesraden. Exempel: SM5XYZ MT 1501 CW E-post: mtest(at)ssa.se (senast 2359 UTC 7 dagar efter MT).