SHCC 2011 med nya regler

SSA HF Contest Cup fortsätter även 2011. Under 2010 har aktiviteten var mycket stor och vi hoppas att det skall bli minst lika bra under 2011.

Det nya året innebär också nya regler. I stort sett är reglerna de samma och syftet kvarstår: Att uppmuntra svenska radioamatörer deltagande i internationella och nationella kortvågstävlingar.

Den officiella webbplatsen för cupen är hfcup.se. Där laddar man upp sin logg och där finns topplistor, regler och allt annat som hör till tävlingen. Redan nu har Rickard SM6U förberett “roboten” så att den skall vara klar att ta emot loggarna för 2011. Resultaten från 2010 kommer att finnas kvar och efter årsskiftet har man ytterligare några dagar på sig att eventuellt skicka in någon log från senare delen av december.

Vi vill också passa på att tacka de generösa sponsorer vi har haft under 2010:
MobinetStööks Skoaffär, Dannex, Scandic Radio, VKC Hamshop, RemoteRig, LZ1JZ QSL, SSA.
Några av dessa har redan bestämt sig för fortsätta vara med under 2011. Tack!

Vi söker nu ytterligare sponsorer för 2011 års tävling, kontakta SM3WMU för mer information.

73 & Lycka till i cupen!
SSA:s contestgrupp: SM3CER, SM5AJV och SM6LRR

Regler för SSA HF CONTEST CUP 2011

1. SYFTE
Syftet med SSA HF CONTEST CUP är att uppmuntra svenska radioamatörers deltagande i internationella och nationella kortvågstester. Arrangör för tävlingen är Sveriges Sändareamatörer, SSA.

2. TÄVLINGSPERIOD
SSA HF Contest Cup pågår under hela kalenderåret 2011:  2011-01-01 0000 UTC till och med 2011-12-31 2359 UTC.

3. DELTAGARE
I SSA HF Contest Cup kan den delta, som använder en svensk anropssignal i någon form.

Exempel:
SM5AJV deltar i ett antal tester under följande call: SE5E, SK3W, KH6/SE5E, SM5AJV/M. Samtliga testresultat summeras till den signal som angetts som OPERATOR i loggen.

4. GODKÄNDA TESTER
Alla kortvågstester, som arrangeras under tävlingsperioden, räknas. Med kortvåg avses allmänna amatörband mellan 1.8 – 30 MHz, samt även 50 – 52 MHz. Endast en logg och deltagare per test räknas. Att delta i samma test med flera olika anropssignaler är ej tillåtet. Testarrangörens regler skall följas.

Endast tester som är publicerade på SM3CER Contest Service och som inte är längre än 48 timmar är godkända.

5. POÄNGBERÄKNING

5.1. QSO-POÄNG
För varje godkänt QSO erhålls 1 poäng. Ett och samma QSO kan endast tillgodoräknas en gång i cupen. För testerna SSA Månadstest, SSA Portabeltest och SSA Jultest erhålls 2 poäng per QSO.

5.1.1 DUBBLETT-QSO
Dubblett-QSO räknas normalt ej. Undantagna är tester, där man är tillåten att köra samma station flera gånger i olika väldefinierade pass. I dessa fall krävs, att loggen delas upp i separata delar, en för varje pass man vill tillgodoräkna sig.

5.2. MULTI-OPERATOR
Vid deltagande i någon MULTI-OPERATOR klass erhålls 1/N poäng per QSO, där N är antalet deltagande operatörer. Antalet operatörer måste minst vara två stycken.

5.2.1 MULTI-OPERATOR I IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP
Den deltagare som är med och bemannar anropssignalen SK9HQ under IARU HF World Championship erhåller 2/N poäng av det totalt antalet QSO från samtliga deltagande HQ-stationer, där N är det totala antalet deltagande operatörer.

5.3 ANVÄNDANDE AV ASSISTANS
Det är inte tillåtet att använda assistans för att avkoda anropssignaler om detta inte är uttryckligen tillåtet enligt testens regler. Detta gäller, men är inte begränsat till, DxCluster, CW Skimmer, Chat-rum, Skype etc.

5.4. EFFEKTMULTIPLIERS
För alla deltagarklasser gäller följande effektmultiplier:

Effektklass Multiplier

HIGH POWER (> 100 W) 1.0
LOW POWER (<= 100 W) 1.5
QRP (<= 5 W) 2.0

Detta gäller oavsett vilka effektklasser själva testen har.
I SAC CW och SAC SSB är effektmultipliern 2, oavsett använd effekt.

5.5. SLUTPOÄNG
Slutpoängen är summan av alla QSO-poäng multiplicerat med effektmultipliern. Slutpoängen avrundas uppåt till närmaste heltal.

Exempel 1:
Du kör 500 QSO varav 13 dubbletter i ARRL DX Contest och du använder LOW POWER. Slutpoängen blir: (500-13)*1.5 = 731 poäng.

Exempel 2a:
Du kör 510 QSO i SAC CW Single Operator QRP. Slutpoängen blir: 510*2 = 1020 poäng.

Exempel 2b:
Du kör 770 QSO i SAC CW Single Operator LOW POWER. Slutpoängen blir: 770*2 = 1540 poäng.

Exempel 2c:
Du kör 1200 QSO i SAC CW Single Operator HIGH POWER. Slutpoängen blir: 1200*2 = 2400 poäng.

Exempel 2d:
Du kör 1500 QSO i SAC CW Multi Operator. Slutpoängen blir: 1500*2 = 3000 poäng.
Med 2 operatörer får varje operatör 1500 poäng.
Med 3 operatörer får varje operatör 1000 poäng.

Exempel 3a:
Ni är 4 stycken som kör CQ WW i Multi-Single-klassen. Ni kör 1516 QSO och har 13 dubbletter.
Slutpoängen för dig blir: (1516-13)/4 = 376 poäng.

Exempel 3b:
Ni är 2 stycken som kör CQ WW i Multi-Single-klassen. Ni använder Low Power Ni kör 1516 QSO och har 13 dubbletter.
Slutpoängen för dig blir: (1516-13)*1.5/2 = 1052 poäng.

Exempel 4:
Du är med IARU HF World Championship som operatör för SSA:s HQ-stationer med anropssignalen SK9HQ. Ni är totalt 20 operatörer och kör 12000 QSO. Slutpoängen för dig blir (12000*2)/20 = 1200 poäng.

5.5 TOTALPOÄNGEN
Totalpoängen är summan av alla delresultaten från respektive test under hela tävlingsperioden.

6. LOGGAR
Rapportering av resultat för respektive test sker genom att skicka in loggen till logroboten. Roboten tar bort eventuella dubbletter och beräknar slutpoängen samt för in resultatet i en topplista.

Filformat som stöds:
CBR – Cabrillo (vanligen .CBR eller .LOG)
STF – Stützerbach Format (.STF)
EDI – REG1TEST, Electronic Data Interchange (.EDI)

ENDAST LOGGAR SOM OCKSÅ SKICKAS IN TILL TESTARRANGÖREN RÄKNAS!
Checkloggar är ej tillåtna i SSA HF Contest Cup.

Sista dag för att rapportera in loggen är 15 dagar efter testens slut. Loggar som rapporteras efter denna tidpunkt kan ej tillgodoräknas.

6.1 KLUBBRAPPORTERING
Anges en klubbsignal kommer insänd logg summeras till angiven klubbs totala poängsumma. Resultatet i klubbtävlingen förs in i en topplista. Vid deltagande i MULTIOPERATOR-klass tillfaller hela poängsumman den klubb som är värd för deltagandet.

7. SLUTSEGRARE
Individuell slutsegrare blir den som kör ihop flest poäng under tävlingsperioden. Den klubb som samlat mest poäng under tävlingsperioden blir slutsegrare i klubbtävlingen.

8. UTMÄRKELSER
Diplom delas ut till de tjugo främsta deltagarna och de fem främsta klubbarna.  Deltagardiplom i PDF-format för nedladdning och egen utskrift delas ut till samtliga deltagare.

9. PRISER
Följande regler gäller hur priserna ska fördelas i SSA HF CONTEST CUP 2011. I SSA HF CONTEST CUP finns två typer av priser, prestationspriser och lotterivinster.

9.1 PRESTATIONSPRISER
De tre deltagare som placerat sig överst i tävlingens topplista, då tävlingsperioden är avslutad, får fritt välja priser från tävlingens prisbord. Vinnaren väljer först och därefter i  turordning,  deltagarna på andra respektive tredje plats. Innehållet på tävlingens prisbord publiceras på www.hfcup.se.

9.2 LOTTERIVINSTER
När prestationspriserna delats ut, lottas övriga priser ut bland övriga deltagare, som erhållit lotter enligt följande villkor:

1a. Varje deltagare, som kör minst 1200 QSO och i minst 5 olika tester, erhåller 1 lott.

1b. När villkor 1a uppfyllts erhålls 1 lott för var 5000:e QSO

2. När villkor 1a uppfyllts, kan varje deltagare som deltar i någon av Single Operator-klasserna (ej MULTI-OP) i SAC CW eller SAC SSB erhåller 1 lott ytterligare för var 500:e QSO i respektive test.

Exempel:
SM5XYZ, som kör 9 tester under året med sammanlagt 1536 QSO samt
SAC CW 1100 QSO och SAC SSB 1600 QSO, får totalt 1+2+3 = 6 lotter.

10. REGELÄNDRINGAR
Tävlingsledningen reserverar sig för framtida regeländringar, även under pågående tävlingsperiod.